Blog

Các Điều Khoản Chung Trong Bảo Hiểm Ung Thư Bảo Việt K-Care

Thursday, 15/10/2020

1. Giới hạn tuổi của Bảo Việt K-care

Độ tuổi tham gia mới của người được bảo hiểm là từ mười sáu (16) đến năm mươi lăm (55) tuổi. Mở rộng độ tuổi đến 75 tuổi nếu tham gia liên tục từ năm năm mươi lăm (55) tuổi.

2. Thủ tục yêu cầu bảo hiểm

Khi yêu cầu mua sản phẩm bảo hiểm này, Bên mua bảo hiểm phải hoàn tất kê khai, nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm không phải là Bên mua bảo hiểm, Giấy yêu cầu bảo hiểm phải có chữ ký của cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm.

3. Ngày hiệu lực hợp đồng và thời hạn bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm ký theo Quy tắc này sẽ bắt đầu hiệu lực vào ngày Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm hoàn tất kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm và được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm được ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm.

4. Phí bảo hiểm Bảo hiểm ung thư K-care

Phí bảo hiểm phải được thanh toán theo thời hạn thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm phù hợp với quy định pháp luật. Phí bảo hiểm được quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm. Khoản phí bảo hiểm đầu tiên phải thanh toán được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm gốc phù hợp với quy định pháp luật.

5. Thanh toán phí bảo hiểm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm, ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm và số tiền phí định kỳ được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.

6. Nhầm lẫn về tuổi và giới tính

Trong trường hợp tuổi hoặc giới tính của Người được bảo hiểm bị kê khai nhầm, phí của sản phẩm bảo hiếm này, nếu có, sẽ được điều chỉnh lại theo tuổi và/hoặc giới tính đúng của Người được bảo hiểm căn cứ theo Số tiền bảo hiểm và Thời hạn đóng phí bảo hiểm, như sau:

i) Nếu Phí bảo hiểm đã đóng thấp hơn Phí bảo hiểm tính theo tuổi và/hoặc giới tính đúng, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ điều chỉnh lại mức phí bảo hiểm thực tế phải đóng theo tuổi và/hoặc giới tính đúng và Bên mua bảo hiểm sẽ đóng bổ sung thêm phí bảo hiểm cho mức Phí bảo hiểm đang đóng.

ii) Nếu Phí bảo hiểm đã đóng cao hơn phí bảo hiểm tính theo tuổi và/hoặc giới tính đúng, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn trả Bên mua bảo hiểm phần phí bảo hiểm chênh lệch không có lãi suất. Nếu sau khi điều chỉnh, tuổi của Người được bảo hiểm nằm ngoài độ tuổi bảo hiểm thì Bảo hiểm Bảo Việt sẽ từ chối bảo hiểm theo quy định của các điều kiện và điều khoản này, khi đó Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực và Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn trả Bên mua bảo hiểm tổng phí bảo hiểm đã đóng cho toàn bộ hợp đồng bảo hiểm, không có lãi suất sau khi trừ đi các chi phí xét nghiệm y khoa, (các) khoản nợ và (các) chi phí liên quan khác, nếu có.

7. Nghĩa vụ kê khai trung thực

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm (hoặc đại điện của Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm chưa đủ 18 tuổi) phải kê khai đầy đủ và trung thực tất cả các thông tin liên quan đến Người được bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm Bảo Việt và chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin đã cung cấp, bao gồm tất cả các thông tin về tuổi, giới tính và tình trạng bệnh có sẵn. Việc kiểm tra y tế (nếu có) đối với Người được bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ không thay thế nghĩa vụ này.

Nếu Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm (hoặc đại điện của Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm chưa đủ 18 tuổi) cố ý vi phạm Nghĩa vụ kê khai trung thực được quy định nêu trên, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Cố ý vi phạm Nghĩa vụ kê khai trung thực có nghĩa là Bên mua bảo hiểm không kê khai đủ, khai báo sai hoặc bỏ qua các thông tin quan trọng, mà trong trường hợp nếu biết các thông tin này, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ không chấp nhận bảo hiểm. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ công khai đầy đủ và trung thực tất cả các thông tin liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện và điều khoản bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm.

Trong trường hợp Bảo hiểm Bảo Việt cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; Bảo hiểm Bảo Việt phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật.

8. Điều khoản miễn truy xét

Nếu Người được bảo hiểm vẫn sống trong vòng 730 ngày kể từ Ngày hiệu lực bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ không truy xét Hợp đồng bảo hiểm này vì những kê khai không chính xác thể hiện trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và các văn bản liên quan. Điều khoản này không được áp dụng cho sự vi phạm cố ý Nghĩa vụ kê khai trung thực trong các trường hợp sau:

– Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết Hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bảo hiểm.

– Bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin cho Bảo hiểm Bảo Việt trong trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của Công ty bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm thì Bảo hiểm Bảo Việt có quyền đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo đúng thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

– Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì Bảo hiểm Bảo Việt có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm. Nếu bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì Bảo hiểm Bảo Việt có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm.

9. Quyền và nghĩa vụ của Bảo hiểm Bảo Việt K-care

9.1 Quyền của Bảo hiểm Bảo Việt

– Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

– Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

– Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

– Yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Tùy theo từng trường hợp, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ yêu cầu Người được bảo hiểm thực hiện việc kiểm tra y tế với chi phí do Bảo hiểm Bảo Việt chi trả. Tuy nhiên, quá trình đánh giá rủi ro, nếu có, không thay thế nghĩa vụ của Người được bảo hiểm trong việc cung cấp tất cả các thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực theo yêu cầu của Bảo hiểm Bảo Việt qui định tại điểm 1 - Chương V của Quy tắc bảo hiểm này. 

9.2 Nghĩa vụ của Bảo hiểm Bảo Việt

– Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;

– Cấp cho bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

– Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

– Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc từ chối bồi thường;

– Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

10. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

10.1 Quyền của Bên mua bảo hiểm

– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp Hợp đồng bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm;

– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

– Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

10.2 Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm

– Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

– Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

– Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

– Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

– Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

11. Tái tục hợp đồng bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn việc tiếp tục tái tục hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt tại ngày đáo hạn, trước hoặc muộn nhất là vào ngày sinh nhật lần thứ 75 của Người được bảo hiểm. Bảo hiểm Bảo Việt có thể tính toán lại phí bảo hiểm vào ngày đáo hạn Hợp đồng dựa trên số liệu tổn thất thực tế chung của chương trình bảo hiểm căn cứ vào:

• Tỷ lệ phí bảo hiểm hiện hành

• Số tiền bảo hiểm hiện tại

• Độ tuổi hiện tại của Người được bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản, trước thời điểm ngày đáo hạn Hợp đồng về phí bảo hiểm phải đóng cho Hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm tiếp theo.

12. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay khi xảy ra các sự kiện dưới đây, tùy theo sự kiện nào xảy ra trước:

• Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn qui định tại Quy tắc bảo hiểm này;

• Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực hơn 730 ngày liên tục;

• Vào ngày đáo hạn của Hợp đồng bảo hiểm này;

• Quyền lợi Trợ cấp nằm viện đã được chi trả đầy đủ cùng với quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn trễ và Người được bảo hiểm còn sống trong vòng 365 ngày kể từ ngày chẩn đoán;

• Người được bảo hiểm tử vong do bệnh ung thư hoặc tai nạn;

• Các trường hợp khác được qui định bởi pháp luật hiện hành. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ hoàn lại cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm của kỳ đó (trừ trường hợp trước đó Bảo hiểm Bảo Việt đã chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Quy tắc bảo hiểm này).

13. Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được áp dụng và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm này, nếu không thể giải quyết thông qua hòa giải giữa các bên, thì sẽ được một trong các bên đưa ra phân xử tại tòa án Việt Nam nơi đặt trụ sở chính của Bảo hiểm Bảo Việt hoặc tòa án tại nơi Người được bảo hiểm cư trú chính thức. Lệ phí toà án sẽ do bên thua kiện chi trả. Thời hạn khởi kiện là ba (3) năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE