ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – Chương trình chính

Đơn vị : VNĐ

Độ tuổi Select Essential Classic Gold Diamond
0-18 6,200,000 7,200,000 8,500,000 11,300,000 15,300,000
19-25 6,000,000 6,800,000 8,700,000 11,600,000 22,200,000
26-30 6,400,000 8,300,000 10,300,000 13,700,000 24,800,000
31-35 7,100,000 8,700,000 11,400,000 15,200,000 26,100,000
36-40 9,300,000 10,000,000 13,300,000 17,700,000 27,400,000
41-45 11,200,000 11,500,000 15,700,000 20,900,000 30,000,000
46-50 11,700,000 13,700,000 17,600,000 23,500,000 32,600,000
51-55 17,300,000 19,400,000 20,500,000 25,700,000 39,500,000
56-60 19,600,000 22,000,000 23,300,000 29,200,000 44,800,000
61-64 24,300,000 27,100,000 27,300,000 34,200,000 56,600,000
65-69 28,600,000 39,200,000 44,700,000 55,900,000 77,300,000
70-75* 34,500,000 47,700,000 54,100,000 67,600,000 100,500,000

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Đơn vị : VNĐ

Độ tuổi Select Essential Classic Gold Diamond
0-18 5,800,000 6,600,000 7,900,000 9,000,000 12,100,000
19-25 5,300,000 6,100,000 7,000,000 8,300,000 11,900,000
26-30 5,300,000 6,100,000 7,100,000 8,300,000 11,900,000
31-35 5,300,000 6,200,000 7,300,000 8,500,000 12,200,000
36-40 5,600,000 6,500,000 7,700,000 8,900,000 12,700,000
41-45 5,900,000 6,800,000 8,000,000 9,300,000 13,300,000
46-50 6,200,000 7,200,000 8,300,000 9,700,000 13,900,000
51-55 6,400,000 7,700,000 9,200,000 10,500,000 15,000,000
56-60 7,400,000 8,900,000 10,600,000 12,200,000 17,400,000
61-64 8,400,000 10,300,000 12,100,000 13,800,000 19,700,000
65-69 12,500,000 14,000,000 19,600,000 24,000,000 34,400,000
70-75* 16,200,000 18,200,000 25,400,000 29,300,000 44,800,000

(*) Độ tuổi tái tục bảo hiểm (không nhận trường hợp tham gia lần đầu)

Đơn vị : VNĐ

Chương trình Select Essential Classic Gold Diamond
(*)THAI SẢN VÀ SINH ĐẺ 4,800,000 5,500,000 7,900,000 11,000,000 12,100,000
BẢO HIỂM NHA KHOA 6,600,000 7,000,000 8,300,000 8,800,000 9,300,000
BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH Không 350,000 490,000 700,000 1,050,000
(**)BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN 0,100% STBH 0,110% STBH 0,110% STBH 0,120% STBH 0,125% STBH
(**)BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN 0,200% STBH 0,210% STBH 0,210% STBH 0,240% STBH 0,270% STBH

(*)(Phí bảo hiểm cộng thêm trên mỗi phụ nữ tuổi từ 18-45)

(**)(Số tiền bảo hiểm trên 500tr phải được sự đồng ý Ban nghiệp vụ Tổng công ty trước khi cấp đơn)

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – Chương trình chính

Đơn vị : VNĐ

SELECT

Độ tuổi  
0-18 6,200,000
19-25 6,000,000
26-30 6,400,000
31-35 7,100,000
36-40 9,300,000
41-45 11,200,000
46-50 11,700,000
51-55 17,300,000
56-60 19,600,000
61-64 24,300,000
65-69 28,600,000
70-75* 34,500,000

ESSENTIAL

Độ tuổi  
0-18 7,200,000
19-25 6,800,000
26-30 8,300,000
31-35 8,700,000
36-40 10,000,000
41-45 11,500,000
46-50 13,700,000
51-55 19,400,000
56-60 22,000,000
61-64 27,100,000
65-69 39,200,000
70-75* 47,700,000

CLASSIC

Độ tuổi  
0-18 8,500,000
19-25 8,700,000
26-30 10,300,000
31-35 11,400,000
36-40 13,300,000
41-45 15,700,000
46-50 17,600,000
51-55 20,500,000
56-60 23,300,000
61-64 27,300,000
65-69 44,700,000
70-75* 54,100,000

GOLD

Độ tuổi  
0-18 11,300,000
19-25 11,600,000
26-30 13,700,000
31-35 15,200,000
36-40 17,700,000
41-45 20,900,000
46-50 23,500,000
51-55 25,700,000
56-60 29,200,000
61-64 34,200,000
65-69 55,900,000
70-75* 67,600,000

DIAMOLD

Độ tuổi  
0-18 15,300,000
19-25 22,200,000
26-30 24,800,000
31-35 26,100,000
36-40 27,400,000
41-45 30,000,000
46-50 32,600,000
51-55 39,500,000
56-60 44,800,000
61-64 56,600,000
65-69 77,300,000
70-75* 100,500,000

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Đơn vị : VNĐ

SELECT

Độ tuổi  
0-18 5,800,000
19-25 5,300,000
26-30 5,300,000
31-35 5,300,000
36-40 5,600,000
41-45 5,900,000
46-50 6,200,000
51-55 6,400,000
56-60 7,400,000
61-64 8,400,000
65-69 12,500,000
70-75* 16,200,000

ESSENTIAL

Độ tuổi  
0-18 6,600,000
19-25 6,100,000
26-30 6,100,000
31-35 6,200,000
36-40 6,500,000
41-45 6,800,000
46-50 7,200,000
51-55 7,700,000
56-60 8,900,000
61-64 10,300,000
65-69 14,000,000
70-75* 18,200,000

CLASSIC

Độ tuổi  
0-18 7,900,000
19-25 7,000,000
26-30 7,100,000
31-35 7,300,000
36-40 7,700,000
41-45 8,000,000
46-50 8,300,000
51-55 9,200,000
56-60 10,600,000
61-64 12,100,000
65-69 19,600,000
70-75* 25,400,000

GOLD

Độ tuổi  
0-18 9,000,000
19-25 8,300,000
26-30 8,300,000
31-35 8,500,000
36-40 8,900,000
41-45 9,300,000
46-50 9,700,000
51-55 10,500,000
56-60 12,200,000
61-64 13,800,000
65-69 24,000,000
70-75* 29,300,000

DIAMOND

Độ tuổi  
0-18 12,100,000
19-25 11,900,000
26-30 11,900,000
31-35 12,200,000
36-40 12,700,000
41-45 13,300,000
46-50 13,900,000
51-55 15,000,000
56-60 17,400,000
61-64 19,700,000
65-69 34,400,000
70-75* 44,800,000

BẢO HIỂM THAI SẢN

Chương trình Phí bảo hiểm
select 4,800,000
Essential 4,800,000
classic 4,800,000
gold 4,800,000
DIAMOLD 4,800,000

BẢO HIỂM NHA KHOA

Chương trình Phí bảo hiểm
select 6,600,000
Essential 7,000,000
classic 8,300,000
gold 8,800,000
DIAMOLD 9,300,000

BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH

Chương trình Phí bảo hiểm
select Không
Essential 350,000
classic 490,000
gold 700,000
DIAMOLD 1,050,000

(**)BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

Chương trình Phí bảo hiểm
select 0,100% STBH
Essential 0,110% STBH
classic 0,110% STBH
gold 0,120% STBH
DIAMOLD 0,125% STBH

(**)BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN

Chương trình Phí bảo hiểm
select 0,200% STBH
Essential 0,210% STBH
classic 0,210% STBH
gold 0,240% STBH
DIAMOLD 0,270% STBH

(*)(Phí bảo hiểm cộng thêm trên mỗi phụ nữ tuổi từ 18-45)

(**)(Số tiền bảo hiểm trên 500tr phải được sự đồng ý Ban nghiệp vụ Tổng công ty trước khi cấp đơn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Họ và Tên
Điện Thoại
Đăng ký online

Bạn đã đăng ký thành công!Chuyên viên tư vấn sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

BẢO VIỆT INTERCARE

Bảo Vệ Gia Đình Bạn

NGAY HÔM NAY !